Algemene Sleepconditiën 1946 

c.q. Baggerconditiën 
 
Van toepassing op aannemerswerken, baggerwerken, (bijzondere) transporten, zand- en grindvervoer (bakken, bokken, kranen enz.) voor zowel slepen als duwen. 
 
De sleepdienst stelt materiaal beschikbaar slechts onder de navolgende bepalingen: Voor rekening van de eigenaar van het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp (of zo dit niet is degene met wie het sleep- of assistentiecontract is aangegaan van den contractant) zijn: 

  • alle schade die het gevolg mochten zijn hetzij van schuld of nalatigheid van de opvarenden der sleepboten, hetzij van enig gebrek aan de sleepboten, machines, sleeptrossen of ander materiaal, of die uit welken anderen hoofde ook ten laste van de sleepdienst zouden kunnen worden gebracht; 
  • alle schade die het gevolg mochten zijn van schuld of nalatigheid van een bemanning door den sleepdienst geleverd om dienst te doen aan boord van gesleept wordende schepen of drijvende voorwerpen.  

Voor rekening van de sleepdienst zijn niettemin: 

  • alle schade welke sleepboten zelf door haar eigen schuld belopen; 
  • alle schade welke schepen of voorwerpen aan derden belopen door aanvaring met sleepboten voor zover de eigenaar (resp. de contractant) bewijst, dat het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp tot deze schaden niet heeft bijgedragen, noch daartoe aanleiding heeft gegeven. 

 
Zo dikwijls volgens de bepalingen van dit artikel enige schade voor rekening is van het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp, (resp. van de contractant) is niet alleen jegens hem, noch de sleepdienst zelf aansprakelijk, noch enig ander ondernemer aan wie de sleepdienst de uitvoering van het werk mocht hebben op- of overgedragen, maar is hij voorts gehouden om zowel de sleepdienst als zodanig anderen ondernemer tegen alle vorderingen van derden ter zake van deze schade te vrijwaren en schadeloos te houden. 
 
Deze conditiën welke ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam zijn gedeponeerd, zullen worden aangehaald als de ‘Algemene Sleepconditiën’.